ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH

Năm đăng ký: Lĩnh vực:
1. Thông tin chung của cơ quan đề xuất nhiệm vụ KH&CN
Tên đơn vị:
Ðịa chỉ:
Ðiện thoại:
Website: Email:
Chủ nhiệm đề tài:
Đồng chủ nhiệm: (nếu có)
Đơn vị công tác:
Ðơn vị công tác:
Chức vụ:
Chức vụ:
Học hàm, học vị: Học hàm, học vị:
Di động: Di động:
Email: Email:
2. Tên nhiệm vụ KH&CN:
3. Hình thức thực hiện:
4. Căn cứ đề xuất: (giải trình theo Điều 7 của QĐ số 37/2016/QĐ-UBND)
5. Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN:
6. Mục tiêu:
7. Yêu cầu kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:
8. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện:
9. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng kết quả tạo ra:
10. Dự kiến thời gian: (tháng)
Bắt đầu:
Kết thúc:
11. Dự kiến kinh phí: (triệu đồng)
12. Thông tin khác: (Chỉ áp dụng đối với dự án SXTN)
12.1. Nhu cầu thị trường:
12.2. Phương án huy động các nguồn lực:
Bạn nên kiểm tra cẩn thận trước khi đăng ký. Sau khi đăng ký, bạn sẽ không được phép chỉnh sửa lại những thông tin trên.